အဂၤလိပ္စာဘာသာစကားအရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသင္တန္းတက္ေရာက္ေသာအခါသင့္အဂၤလိပ္စာ Levelနွင္႔ကိုက္ညီရန္အေရးၾကီးပါသည္။သင့္အဂၤလိပ္စာဘာသာစကားအရည္အခ်င္းကိုအဆုံးအျဖတ္ေပးရန္ Level Placement Test (LPT) ကိုအသုံးျပဳပါသည္။ LPT တြင္ Reading, Writing, Speaking, Listening, Grammarနွင္႔ Vocabulary မ်ားပါဝင္ပါသည္။ ေအာင္ျမင္သည္၊ က်ရွုံးသည္မရွိပါ။ သင္၏အေျဖမ်ားက သင္အဂၤလိပ္ဘာသာ စကားအရည္အခ်င္း မည္မွ်ရွိသည္ကို ေဖာ္ျပ၍ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အားသင္႔ကို မည္သည္႔အတန္းတြင္တက္ေရာက္ခြင့္ေပးမည္ကို အဆုံးအျဖတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

LPT တြင္ေရးေျဖ ၉၀ မိနစ္နွင့္ႏုွတ္ေျဖ၅ ~ ၈မိနစ္ခန္႕ၾကာျမင့္မွာျဖစ္ပါသည္။ သင္ၾကားေပးမည္႔ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကိုယ္တိုင္စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ပါသည္။

LPT အတြက္စာရင္းေပးသြင္းရန္ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အပတ္စဥ္ႏုွတ္ေျဖအခ်ိန္စာရင္းအားေလ့လာ၍ Centreသို႕လာေရာက္ေျဖဆိုႏိုင္ပါသည္။ (သို႔မဟုတ္) ၀၁-၅၀၄ ၆၄၇၊ ၅၀၄ ၇၅၇ သို႕ဆက္သြယ္၍ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။
မေမွ်ာ္လင့္ထားေသာအေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ပ်က္ကြက္ႏိုင္ပါသျဖင့္ သင္လာေရာက္မေျဖဆိုခင္ဖုန္းၾကိဳတင္ဆက္သြယ္၍စစ္ေဆးေပးမည္႔ ဆရာရွိမရွိကိုေမးျမန္းေပးပါ။

Developed by Information Matrix.